518 views 502 views 561 views 805 views 800 views 1,049 views 1,103 views 1,393 views 1,278 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch Huỳnh Christian Thiên Lạc Tải xuống bài này tại đây: https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/ “Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy … Đọc Tiếp →

2,438 views 2,294 views 3,257 views 5,842 views 3,043 views 4,715 views 4,275 views 2,939 views 2,632 views 3,177 views 4,234 views 2,658 views 3,286 views 3,536 views 2,765 views 2,956 views 2,840 views 3,223 views 4,042 views 4,250 views