428 views 430 views 477 views 741 views 716 views 786 views 1,039 views 1,339 views 1,222 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch Huỳnh Christian Thiên Lạc Tải xuống bài này tại đây: https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/ “Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy … Đọc Tiếp →

2,389 views 2,254 views 3,208 views 5,785 views 2,998 views 4,647 views 4,235 views 2,883 views 2,594 views 3,139 views 4,168 views 2,628 views 3,224 views 3,499 views 2,719 views 2,915 views 2,797 views 3,175 views 3,985 views 4,187 views