608 views 579 views 642 views 915 views 885 views 1,125 views 1,187 views 1,492 views 1,354 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch Huỳnh Christian Thiên Lạc Tải xuống bài này tại đây: https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/ “Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy … Đọc Tiếp →

2,511 views 2,370 views 3,317 views 5,955 views 3,129 views 4,782 views 4,349 views 3,050 views 2,692 views 3,232 views 4,324 views 2,711 views 3,354 views 3,598 views 2,852 views 2,997 views 2,893 views 3,289 views 4,118 views 4,319 views