352 views 352 views 392 views 694 views 673 views 726 views 979 views 1,301 views 1,169 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch Huỳnh Christian Thiên Lạc Tải xuống bài này tại đây: https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/ “Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy … Đọc Tiếp →

2,362 views 2,221 views 3,165 views 5,750 views 2,958 views 4,617 views 4,206 views 2,844 views 2,565 views 3,107 views 4,115 views 2,594 views 3,195 views 3,467 views 2,693 views 2,893 views 2,770 views 3,140 views 3,944 views 4,151 views