629 views 598 views 635 views 882 views 1,228 views 1,090 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch Huỳnh Christian Thiên Lạc Tải xuống bài này tại đây: https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/ “Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy … Đọc Tiếp →

2,303 views 2,152 views 3,104 views 5,682 views 2,888 views 4,556 views 4,147 views 2,779 views 2,492 views 3,041 views 4,019 views 2,529 views 3,131 views 3,409 views 2,639 views 2,843 views 2,707 views 3,083 views 3,879 views 4,077 views