685 views 659 views 725 views 994 views 976 views 1,200 views 1,268 views 1,569 views 1,420 views

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch Huỳnh Christian Thiên Lạc Tải xuống bài này tại đây: https://od.lk/s/MV8xMjUyOTU1Mzhf/PhuocChoNhungAiCoLongTrongSach.pdf Đọc bài này trong tiếng Anh tại đây: http://www.grace-jay.net/blessed-are-the-pure-in-heart/ “Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy … Đọc Tiếp →

2,585 views 2,454 views 3,374 views 6,055 views 3,191 views 4,848 views 4,406 views 3,119 views 2,742 views 3,281 views 4,402 views 2,777 views 3,418 views 3,652 views 2,906 views 3,054 views 2,933 views 3,350 views 4,199 views 4,383 views